OPPDRAGSVILKÅR

Disse oppdragsvilkårene regulerer Advokatfirmaet Tindved AS’ («TINDVED») oppdragsutførelse.

1. OPPDRAGET

TINDVEDS oppdrag og hvem som er saksansvarlig advokat for oppdraget, fremgår av oppdragsbekreftelsen, som sendes sammen med disse vilkårene. For oppdraget gjelder i tillegg de til enhver tid gjeldende lover og regler for utøvelse av advokatvirksomhet, herunder Regler for god advokatskikk.

Oppdraget skal utføres som avtalt i oppdragsbekreftelsen og oppdragsvilkårene, men kan bli endret eller utvidet underveis.

TINDVEDs bistand omfatter bare rettsspørsmål underlagt norsk rett. Skatte- og avgiftsmessige problemstiller omfattes bare dersom dette fremgår uttrykkelig av oppdragsbekreftelsen.

2. SALÆR

Med mindre annet er avtalt, fastsettes salæret normalt på grunnlag av oppdragets karakter, herunder oppdragets størrelse og kompleksitet, de verdier oppdraget gjelder, det oppnådde resultat og den tid som er medgått på oppdraget.

I tilfeller der salæret skal fastsettes etter medgått tid, og noe særskilt ikke er avtalt, vil fastsettelsen baseres på TINDVEDS til enhver tid gjeldende timesatser. Gjeldende timesats for oppdraget fremgår av oppdragsbekreftelsen, som sendes sammen med disse oppdragsvilkårene.

I tillegg til salær og utlegg/omkostninger kommer eventuell merverdiavgift etter de til enhver tid gjeldende regler. Salær som opplyses til eller avtales med andre klienter enn privatpersoner er alltid eks. mva.

TINDVEDS timesatser justeres med jevne mellomrom. De nye timesatsene vil være gjeldende fra den dato de iverksettes. Dette vil også gjelde for pågående oppdrag, der annet ikke er avtalt.

3. FAKTURERING

Med mindre annet er avtalt fakturerer TINDVED normalt etterskuddsvis hver måned. Ved mindre beløp vil fakturering kunne skje sjeldnere, og/eller ved oppdragets avslutning. Betalingsfristen er 14 dager fra fakturadato. Dersom det er spørsmål i tilknytning til fakturaen, skal det beløp det ikke er uenighet om uansett betales innen forfall.

Dersom betalingsfristen ikke overholdes, kan TINDVED kreve forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling fra forfall til betaling skjer, avbryte all ytterligere oppdragsutførelse og/eller utøve tilbakeholdsrett i mottatte saksdokumenter og filer m.v.

4. ANSVARSBEGRENSNING

TINDVED har stilt lovbestemt sikkerhet for erstatningsansvar som advokaten kan pådra seg under utførelse av advokatvirksomheten.

Erstatningsansvaret for TINDVED, firmaets partnere og ansatte i tilknytning til det enkelte oppdrag, er samlet begrenset til kr 1 000 000, eller samlet salær betalt til TINDVED for det aktuelle oppdrag dersom dette er høyere. TINDVED, firmaets partnere og ansatte er ikke ansvarlig for indirekte tap herunder driftstap, fortjenestetap, tap av goodwill m.v. TINDVED er ikke ansvarlig for sakens utfall eller kvaliteten på ekstern bistand.

5. RETTSHJELPSFORSIKRING

Det fins flere forsikringsordninger, som kan gi dekning for kostnader til advokatbistand. Klienten må selv gi TINDVED informasjon om egne forsikringer. TINDVED vil i så fall avklare med forsikringsselskapet om det er grunnlag for forsikringsdekning. Innvilget forsikringsdekning fritar ikke klienten fra å betale fakturaene fra TINDVED. TINDVED kan, etter nærmere avtale, være behjelpelig med å kreve utgiftene refundert fra forsikringsselskapet.

6. BRUK AV E-POST SOM KOMMUNIKASJONSFORM

Klienten samtykker til at TINDVED kan benytte e-post i oppdragsutførelsen, også til oversendelse av taushetsbelagt informasjon.

7. TAUSHETSPLIKT

TINDVED og den enkelte medarbeider i TINDVED har taushetsplikt, som bestemt for advokater og deres medhjelpere i lov.

TINDVEDS klienter anses likevel for å ha samtykket til at taushetsbelagt informasjon, herunder eventuelle personopplysninger, kan deles med andre medarbeidere i TINDVED.

Hvis TINDVED opptrer på vegne av flere parter i en og samme sak, anses TINDVEDS klienter samtidig for å ha samtykket til at TINDVED kan bringe videre relevant informasjon, herunder eventuelle personopplysninger, til øvrige klienter i samme sak.

I tilfeller der det engasjeres eksterne rådgivere anses klienten å ha samtykket til at TINDVED kan overføre nødvendig informasjon, herunder eventuelle personopplysninger, til rådgiveren.

8. PERSONOPPLYSNINGER

I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil TINDVED behandle personopplysninger.

Klienten er ansvarlig for at personopplysningene som overføres til TINDVED skjer i henhold til reglene i personvernlovgivningen. I den videre behandling av personopplysningene er TINDVED behandlingsansvarlig.

Personopplysningene behandles som ledd i utføringen av oppdraget, slik dette nærmere er beskrevet i oppdragsbekreftelsen og andre instrukser fra klienten. Behandlingen, herunder krav til sikkerhet, revisjon, utlevering og overføring, gjennomføres i samsvar med reglene i personvernlovgivningen.

Personopplysningene kan overføres og utleveres til andre parter, som motparter, domstol, offentlige organer, og samarbeidspartnere dersom dette er nødvendig for å utføre oppdraget eller oppfylle lovpålagte forpliktelser.

Det vises for øvrig til TINDVEDs personvernerklæring. Denne er tilgjengelig på TINDVEDs hjemmeside www.tindved.com. Den kan også oversendes ved henvendelse til post@tindved.com.

9. IDENTITETSKONTROLL

I den grad dette følger av hvitvaskingsloven (lov av 6. mars 2009 nr. 11) vil det bli innhentet firmaattest eller avkrevd kopi av legitimasjonspapirer før oppdraget kan iverksettes. Opplysningene vil bli oppbevart og slettet i henhold til lovens bestemmelser.

10. ENGASJEMENT AV EKSTERN RÅDGIVER

I tilknytning til noen oppdrag kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere utenfor TINDVED, f.eks. fagkyndig bistand av ulike art. Bruk av slike rådgivere avklares med klient.

Det er i disse tilfellene klient – ikke TINDVED – som er oppdragsgiver for ekstern rådgiver, også om rådgiver stiler sin faktura til TINDVED.

11. KLAGERETT

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk.

Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. TINDVEDs advokater er medlemmer av Advokatforeningen, og en klage behandles først av et av foreningens syv regionale disiplinærutvalg som førsteinstans, og av Disiplinærnemnden, som ankeinstans.

Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside, www.jus.no under Råd og rettshjelp.

12. TVIST

Eventuelle avklaringer og/eller uenighet mellom klienten og TINDVED kan tas opp med saksansvarlig eller klientansvarlig partner.

Alle tvister i anledning oppdraget, oppdragsavtalen og disse forretningsvilkår er underlagt norsk jurisdiksjon, med Oslo tingrett som eksklusivt verneting.

13. FREMTIDIGE ENDRINGER AV VILKÅRENE

TINDVED kan når som helst endre sine oppdragsvilkår med virkning fremover i tid. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid bli å finne på TINDVEDs hjemmeside www.tindved.com. Kopi kan også bli oversendt ved henvendelse til post@tindved.com.